Patrouilles

Juli 1947, keuring militaire dienst. Naar de dokter in het ziekenhuis op de Zuidwal. Naar Amacitia Westeinde voor selectie officier. Voor doorlichting naar de Nassaulaan. Pasgeld schreef een stuk over zijn keuring en vroeg lezers dat ook te doen, heb dat gedaan.

Moest mij op 2 maart 1948 melden in de Isabella kazerne te ‘s-Hertogenbosch, bleek het 6e bataljon Stoottroepen te zijn. Dit bataljon werd en wordt als een Brabants bataljon omschreven. De 2e compagnie bestond echter uit Hagenaars, Rotterdammers, Bollenstrekers en Westlanders. Op 4 augustus 1948 naar (toen nog) Nederlands-Indië vertrokken, de reis wil ik u besparen. Aankomst Tandjong Priok, Batavia op 4 september, hier gingen enkele onderdelen van boord, 6 RS voer door naar Cheribon. Sibajak was te groot voor de haven dus in landingsboten. Aan land gekomen op vrachtwagens naar Madjalenka. Daar kregen we een Lee-Enfield geweerpatronen en een tampat (opvouwbaar houten frame met zeildoek). Na 34 dagen in een hangmat op een schommelend schip, was het tampatje een hemelbed. Volgende dag patrouille gelopen, kan mij niet herinneren of het dezelfde dag was of een dag later, 2e compagnie aantreden, op vrachtwagens, niemand wist waarheen. Hele nacht gereden, eindpunt J.P.C. stichting Batavia. Bij aankomst Batavia heeft iemand schijnbaar vertelt dat de kortste weg naar de J.P.C. Batavia was, doorvaren naar Cheribon, op vrachtwagens naar Madjalenka, van Madjalenka hele nacht rijden naar J.P.C. Batavia. In Batavia wacht lopen bij generaal Spoor en Glodok-gevangenis. De generaal en zijn vrouw waren fantastische mensen in de omgang met soldaten. In de Glodok-gevangenis werden Japanners die ter dood veroordeeld waren, geëxecuteerd. Een keer gezien; geen prettig gezicht. Dan gaat de 2e compagnie terug naar het Cheribonse en wordt verdeeld over de andere compagnieën. Het 6e bataljon Stoottroepen, in Indië het 401e bataljon infanterie, moest op midden-Java orde en vrede handhaven in een gebied zo groot als de provincie Utrecht, met één miljoen inwoners. Dat betekende één soldaat op 1000 inwoners. In het gebied waren de T.N.I., de Darul Islam (het huidige IS) en Rampok-bendes actief. De T.N.I. was het Indonesische leger. De Darul Islam wilde een islamitische staat. Rampokkers waren bendes die rovend en moordend ten eigen bate door het gebied trokken. Zij bestreden niet alleen de Nederlanders, maar ook elkaar. De locaties van 6 RS stonden zo als u in bijgaande weekoverzichten kunt lezen bloot aan beschietingen. Wegen werden onbruikbaar gemaakt, patrouilles in hinderlagen gelokt en vanaf bergtoppen beschoten. Door 6 RS werden 1996 patrouilles gelopen: 1396 dagpatrouilles, 572 nachtpatrouilles, 28 meerdaagse patrouilles. Zijnde 12.432 kilometer. Ook de weer in gebruik genomen suikerplantages moesten het ontgelden. Begin april was de situatie zo slecht dat de weg Koenigan-Tjilidoeg door 3-6 RS samen met een compagnie van 3-9 RI moest worden vrijgemaakt. Eenzelfde actie volgde in samenwerking met de mariniers infanterie compagnie. Eind april 1949 in Ardwawinang-Palimann, gevolgd door een grote actie van 1e, 3e en 4e compagnie in de omgeving van Babakan. Er moest ook dagelijks vanuit diverse posten op rampokkers worden gepatrouilleerd. Van al deze patrouilles werd een rapport samengesteld dat per radio in code naar de divisie werd gestuurd. Deze verslagen geven een goed beeld van het fysiek en psychisch uithoudingsvermogen aan 6 RS werd gesteld.

4e compagnie Karangsoewwoeng per auto tot pt. 7349. Van hier te voet pt. 862363 kpg Sampiran doorzocht, geen bijzonderheden. Vervolgens in linie het sawahterrein doorzocht. Tijdens doorzoeking plotseling vuur ontvangen. Een korporaal van 3-9 werd aan de arm gewond. De soldaat Brinks wist de gewonde uit het vuur te slepen. Door beslist optreden van soldaat Willems kon de vijand onschadelijk worden gemaakt.

Parentja 9225 Wegherstelling.

Vijand teruggedreven
Per truck naar pt. 064158, na wegherstelling doorgereden voor inspectie brug pt. 044148, op moment dat de auto stopte ontving de patrouille vuur uit richting Tjikeusik en van twee tjots (bergen) gelegen in vak 0416. Vuurgevecht duurde van 11.30 tot 12.00 uur, vijand werd teruggedreven.

Detachement Tondjong 1215, zuidwaarts tot pt. Hier contact met bende plusminus 10.00 uur. Vuur onmiddellijk geopend, dat door de vijand werd beantwoord. De vijand trok zich terug naar het zuidelijk gelegen bos, vanwaar het bleef vuren. Pogingen van de patrouille om voorwaarts te gaan mislukte door het slecht begaanbare terrein.

Kwartaalopgave oorlogsdagboek

Verliezen, doden 5. vijand 93

Gewonden 13

Kruizenga. J. 26 Juli 1949

Baas.W. 6 September 1949.

De Waal. 9 oktober 1949.

Korsten. H. 9 Oktober 1049.

Vermist Scholten. J.H. 9 Oktober 1949.

Week analyse 4/49

In het Sindanglaoetse is het tamelijk rustig, uitgezonderd het det. Parentja dat bij patr. gang nog al eens last heeft van beschietingen. In Tjiidoeg is een employé van de s.f. Nieuw Tersana neergeschoten. In Sindanglaoet kwamen enige rampok gevallen voor, door kleine slecht bewapende benden., doch hieronder wordt aardig opruiming gehouden.

Bevolking bied vrijwillig haar diensten aan, alleen vraagt men bij wegherstelling militaire bescherming, wat van zelfsprekend wordt gedaan.

Week analyse 12/49.

In het Ardjawinangoense werd een tijdelijk bivak beschoten. In het Palimanse blijft men ondanks intensief patr. beschietingen houden. Telefoonverbinding met Parentja werd vernield. Van de Oostgrens van het vak komen berichten binnen over een naderende eenheid t.s.v. 300 man.

Week analyse 16/49.

Eén onzer patr. kreeg tijdens een wegherstelling in het gebied van 3-9 RI vuurcontact op diverse plaatsen evenwel hield  vijand zich hierbij op verre afstand.

Juist bij het sluiten van dit weekoverzicht bereikte ons het bericht van de beschieting van het det. Tonddjong door een bende bewapend met een Japanse mitrailleur.

De bevolking stelt het op prijs, bescherming te hebben bij het oogstfeest

Kleine eenheden beschoten Tondjong (1215) en het det. Nieuw Tersana. (0824)

Uit het Ardjawinagoense en het Palimananse komen berichten over gevechten tusen T.I.L. en T.N.I.. Onze goed opgezette hinderlaag nabij Soesoekan (7050) om een grote T.N.I. consentratie t.s.v. 500 man op te vangen had geen succes, daar de vijand uitbleef. Genoemde eenheid houdt zich rustig. Zou het de bekende stilte voor de storm zijn.

Week analyse 18/49.

Op digri 221100 werd in het gebied Tjikeusik(0414) een tijdelijk bivak gevestigd het welk echter de eerste nacht reeds werd beschoten.

Ten Z-van Tondjong waren deze benden op19 April in gevecht met de Darul Islam

Week analyse 1949

Ondanks het rustiger worden van het geheel worden nog steeds concentraties van benden aan de Z-grens van het vak gemeld. Dubbele waakzaamheid is dus nog steeds geboden.

Week analyse 20/49.

Over het algemeen viel in deze periode een opleving van vijandelijke activiteiten waar te nemen. De voornaamste centra’s hiervan waren wel het gebied rond Weroe, legok en Sindanglaoet, alwaar sabotage en beschietingen veelvuldig plaats vonden. De bezetting van Legok bracht de verwachte opluchting in het grensgebied ten Z- vanTjilidoeg en wellicht als gevolg hier van kreeg de bevolking ook weer moed, want de koewoe van Ambit met enige van zijn mannen durfde het aan de bendeleider Idjon te vermoorden.

Legok werd slechts eenmaal beschoten, hoewel in het gebied van 3-9 RI sabotage aan wegen en bruggen schering en inslag zijn. Het begin van de suikercampagne in Sindanglaoet ging gepaard met een opleving van de groep Idres t.s.v. 65 man. Zij beschoten het huis van de Wedana en de s.f. Sindanglaoet.

De stand der gewassen is goed. Textiel positie nog niet geheel bevredigend. De samenwerking met B.B. vordert gestadig. Er wordt veel gedaan aan geneeskundige verzorging, toch blijft het ziektepeil vrij hoog.

Week analyse 21/49

In het ploembonse namen sabotage aan wegen en bruggen, beschietingen rampok en intimidatie van de bevolking hand over hand toe. Onze patr. hadden verschillende malen een treffen met benden.

De s.f. Sindanglaoet werd in dit tijdvak slechts eenmaal beschoten. Idres tracht werkwilligen door terreur zo als het in brand steken van huizen en rijstschuren ,van samenwerking met de Nederlanders te weerhouden

Ook uit het Tjiidoegse kwamen meldingen van rampok gevallen. In de afgelopen week werden twee mandoers van de s.f. nieuw Tersana vermoord.

Men tracht ook hier de bevolking op deze wijze schrik aan te jagen.

In het afgelopen week-end werden verscheidene baleh-desa’ s in brand gestoken. Het is dan ook hoogst onwaarschijnlijk waarmede een patr. van de 3e compagnie in gevecht gewikkeld was en waarbij aan onze zijde de patr. commandant licht gewond werd, uit deze streek afkomstig is, doch eerder gezocht moet worden  onder een Darul Islam afdeling.

week analyse 22/49

In het Ploembonse vonden sabotage, rampok en intimidatie van de bevolking

nog steeds voortgang. Wellicht door het plaatsen van een tijdelijk bivak te Loewoeng vak 9334 krijgt de bevolking weer moed. Patr. melden tenminste, het verkeer op Cheribon van kleine handelaars begint te herstellen.

Week analyse 23/49

Onze patr. stootten in de afgelopen week tweemaal op de vijand. Houding van de bevolking over het algemeen welwillend. Zij is overal druk bezig met het oogsten van padi, passer bezoek normaal.

Week analyse 25/49.

Patr. hadden in de afgelopen week in het Ploembonse tweemaal een lichte gevechtsaanraking met een kleine bende. Ten Z-van Ambit hadden onze patr. eveneens een treffen met de vijand. Hierbij werd eerst een patr. van het det. Legok bij het verlaten van de kampong Thiriroep vk. 98817 beschoten. De bende t.s.v. 40 man bewapend met een Japanse mitrailleur en andere Automatische wapens sloeg bij het naderen van een patr. van het det. Leuweunggadja op de vlucht. Later werd deze patr. op de terugweg op pt. 034.188 nogmaals door genoemde bende van de bergtoppen links en rechts van de weg beschoten.

Week analyse 26/49.

Het det. Legok (0213) werd op 21 Juni van drie zijden met automatisch vuur gedurende 5 minuten beschoten, terwijl in de nacht van 25/26 Juni onze pantserwagen op 1 kilometer van genoemd det. op een mijn liep. Door de gedegen constructie, heb er zelf mee gereden, geen slachtoffers. Een van de buitenposten van de 3e compagnie, Parentja, werd dagelijks geravitailleerd via een bergpas en dat was gewoon prijsschieten door de T.N.I. op gewone wagens. Daarom kwam er een gepantserde truck, een CI5TA uit het Canadese leger.

Week analyse 27/49.

In Karangsoewoeng/Leuweukadjah. onderging de toestand algemeen gesproken weinig verandering. Sabotage aan wegen bruggen en suikerrietvelden vinden voortgang. De M-Inco had verschillende malen een treffen met de vijand, hier konden enkele subversieve elementen worden gearresteerd. De bevolking van Linggadjati toont zich over het algemeen niet angstig en blijft normaal aan het werk.

Week analyse 28/49.

In Tjiledoeg vinden terreur en sabotage voortgang. M-Inco patr. hadden driemaal vuurcontact. Door sabotage, terreur van de bevolking en het onverhoeds beschieten van militaire voertuigen en patr. proberen zij de Nederlanders te benadelen.

Week analyse 31/49.

Op 23 Juli liep een T.N.I. patr. in een hinderlaag te Z- van Sindanglaoet. Door het weigeren van een wapen zagen zij kans te vluchten met achterlating van een dode en 4 zwaargewonden. Tijdens het vieren van de Lebaran werden deO.W. posten van Nieuw Tersana licht beschoten. Tijdens het herstellen van de weg Loerahgoeng-Tjbeureum hadden onze patr. verschillende malen

vuurconttact met de vijand. Op 29 Juli stootte hier een Patr,op een groep van Bachrudin die juist een brug wilden vernielen. Onmiddellijk werd een tegenactie ingezet waardoor de brug behouden kon blijven.

Week analyse 32/40.

Bende verbrandde de polikliniek en het kantoor van de Wedana Tjibingbin en ontvoerde een I.D. medewerker, ook saboteerde zij de weg Loerahgoeng-Tjibeureum, welke thans echter weer is hersteld. De jongste politieke ontwikkeling heeft over het algemeen een deprimerende indruk op de soldaten. Zij vragen zich af, wat de bedoeling van dit alles is en zien de toekomst met wantrouwen te gemoed.

Week analyse 33/49.

Cease Fire, wapenstilstand. De U.N.C.I. (United Nations Commission Indonesië)  Kwam met de onzinnige regeling dat de Nederlandse soldaten

buiten het kampement geen wapens mochten dragen, de T.N.I. wel. Darul Islam(isis) en rampokkers trokken zich toch nergens wat van aan. Bij bevoorrading waren wij dus vogelvrij. Ook de dokter, veldprediker en aalmoezenier moesten het zonder bewaking doen. Hoewel niet gelovig was ik chauffeur van aalmoezenier Peters, die er natuurlijk van overtuigd was dat er niets zonder Gods wil geschiedde. Daar was ik niet zo zeker van, omdat soldaat Mutsaers bij een controle post van de T.N.I. achter in de bevoorradingswagen zittende, door beide bovenbenen werd geschoten omdat de T.N.I. er vond dat de wagen te hard reed. De weg Parentja-Tjilioes werd driemaal gesaboteerd, uit buitgemaakte documenten bleek dat de sabotage activiteit zelfs zal worden uitgebreid. Loeraghgoeng, in de nacht van 7/8 Augustus had een patr. van bovenstaand det. vuurcontact met de vijand op de weg Loeragoeng-Tjibingbin, de mandoer van de wegherstelling werd ontvoerd

Week analyse 34/49

De ontruiming van Tondjong heeft zich ogenblikkelijk gemanifesteerd in aanzienlijk verhoogde sabotage. De bruggen op ptn. 125,127, en 125,122 werden in de nacht van 18 op 19 dezer vernield. Op dtgr. 160530 had en patr. van het Loerahgoeng 9908 vuurcontact met een Darul Islam eenheid welke met mortiervuur werd bestookt. Zij hadden de bevolking opdracht gegeven de weg Tjibeureum 0904 Tjibingbin verder open te breken. Toestand eigen troep, gedeprimeerd, maar desondanks zeer geïnteresseerd naar de uitkomst caese fire.

Week analyse 37/49

Op dtgr, 100945 werden bij pompstation op pt. 079282 twee employé ’s van s.f. Sindanglaoet door een Darul Islam groep t.s.v. 10 man met automatisch

vuur beschoten, waardoor een W.O. er sneuvelde. Een onmiddellijk uitgezonde patr. vermocht slechts het lijk bergen, zijn wapen werd niet meer gevonden. Ook uit het Z.O. gedeelte van het vak( omgeving Tjibeureum 09040) kwamen berichten van openlijk optreden van Darul Islam. Vanaf pt. 055.068 tot Tjibingbin is de weg door talrijke coupures brug vernielingen , boom en steen versperringen totaal onbruikbaar gemaakt.

Week analyse 39/49.

In het N.O. gedeelte van het vak handhaaft de Darul Islam zich middels een ware terreur op de bevolking. Van zijde der T.N.I. waren bestandschendingen schering en inslag.

Week analyse 40/49,

Op dtgr 211130 werden op riettuin vk. 1725 een employé en twee O.W. ontvoert door een Darul Islam bende T.S.V. 50 man. Een onmiddellijk uitgezonden patr. keerde onverricht ter zake terug. Op 22 September werd door een patr. het stoffelijk overschot van één der O.W. ers ter hoogte van168.253 aan getroffen. Uit gevonden hulzen bleek dat zij geheel omsingelt waren. De man was door een nekschot met een thomson van korte afstand gedood.

Week analyse 41/49.

In Sindanglaoet worden koewoes  gedwongen  mede te werken op straffe des doods.

Week analyse 42/49.

Op die dag werden omstreeks dtgr. 091500 twee Nederlandse militairen van 41e hupva ter hoogte van Beber 8630 en omstreeks dtgr.091600 twe militairen der I.D. Cheribon ter hoogte van Djalaksana  8218 ontvoerd, terwijl opdtgr. 091830 eveneens een te Djalaksana een geheel verlaten powerdodge met doorgeschoten voorruit en bloedplassen werd aangetroffen. De inzittende drie militairen van 401 werden na te zijn ontvoerd vermoord. Van twee hunner is het stoffelijk overschot reeds gevonden, de derde wordt nog vermist, nadere bijzonderheden volgen, onderzoek duurt voort. Een patr. van het det. Koeningan 812 ten doel hebbende de vermiste manschapen op te sporen werd tijdens deze poging beschoten uit de kampongs Palatoegan (7716 en Padjambon7916. De politieke ontwikkeling heeft over het algemeen een deprimerende indruk op de soldaten, waarbij vooral het jongste gebeuren hen een morele terugslag gaf. Wij mochten i.v.b. met caese fire  zo  was door de U.N. C. I. geen wapens dragen buiten het kampement en zij de T.N.I.  wel Vandaar dat de inzittende  van de powerdodg  zich niet hebben kunnen verdedigen. De gesneuvelde 6 R.S waren De Waal en Korsten, de vermiste Scholten. Door de commandant I.D. lt J.B. Asscher ( 1983 president arrondissementsrechtbank Amsterdam) werden de verantwoordelijke personen Majoor Roekman ( voor de oorlog korporaal K.N.I.L. en Sadikin ( onderofficier K.N.I.L. na ons vertrek gouverneur West Java) opgepikt en naar Linggadjati gebracht. Eis was Scholten vrijlaten, of indien gedood, zijn lijk vrijgeven. Korte tijd later stonden er 2 witgeschilderde jeeps van de U.N.C.I. voor de deur en moesten de moordenaars vrijgelaten worden.

De door velen omstreden Australische U.N. bemiddelaar zag van Nederlandse zijde allerlei pietluttigheden, maar moord op 3 ongewapende Nederlandse soldaten was blijkbaar het vermelden niet waard.

Week analyse 43/49.

Door een groep van lt. Buang werd opdtgr. 13255 nabij kampong Pesewahan  vk. 9526 een militair voertuig beschoten, persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Het Regentschap Koenigan zal in twee gedeelten worden verdeeld. Zuid van de lijn is uitsluitend T.N.I. patr. gebied, Noord van de lijn patr. gebied van de Nederlandse troepen. Darul Islam en rampokkers zullen zich hier niets van aantrekken.

Week analyse 44/49.

Een lichte beschieting op 210930 van een militair voertuig ter hoogte van pt. 831146. Darul Islam infiltreerde in het Tjilidoegse en het Sindanglaoetse.

Week 46/49.

Op 31 Oktober werd een snijvelder van de S.F. Karangsoewoeng te Djatipereng vk. 0323 vermoord, een onmiddellijk uitgezonde patr. mocht slechts zijn lijk bergen, Zijn wapen werd niet meer gevonden. In het rep. gedeelte van Reg. Koeningan voert de T.N.I. een verbitterde strijd tegen de Darul Islam. Tjibinbing, ook hier is de T.N.I. evenals in het Tjilidoegse de mindere van de Darul Islam.

Week analyse 47/49.

Er deden zich geen weg of det. beschietingen voor.

Week analyse 4949.

De stakingen op de suikerfabrieken duren nog steeds voort. De verzetsactiviteit neemt meer verhoogde vorm aan. Zo werd op 2 December des avonds en vk 9727 een militair voertuig beschoten en telefoonverbindingen van Sindanglaoet 9925 met Parentja 9225 en Nieuw Tersana 0824 herhaalde malen gesaboteerd. Op 30 November kreeg één onzer patr. vuurcontact met een bende van de Darul Islam T.S.V. 150 man, afstand te groot om doeltreffend te zijn.

Week analyse 50/49.

Mede in de zin van a.s. soevereiniteitsoverdracht zullen 14 en 15 December a.s. alle buitenposten teruggetrokken worden op de compagnies posten.

Week analyse 51/49.

Op 27 December is de operatieve taak van 6R.S, 401e B.I. geëndigd

Een ieder die dit artikel gelezen heeft zal begrijpen waarom het boek LEVENSLANG OP PATROULLE heet. 6e Bataljon Stoottroepen 16 doden. Regiment Stoottroepen 374 doden. Op het monument in Roermond

(particulier initiatief) staan 6237 namen waaronder 158 Hagenaars, meer dan in de tweede wereld oorlog en alle andere uitzendingen samen. Zij moesten het doen, soms met meerderen samen, met één regeltje in de krant. DE REGERING MAAKT TOT HAAR LEEDWEZEN BEKEND.

Over gewonden en invaliden is nooit gesproken. Voor hun die terug kwamen moest het woord nazorg nog uitgevonden worden. De militaire invalide pensioenen zijn door defensie overgeheveld naar het A.B.P. Tel uit je winst.

Cor Hoek
corriethoek@gmail.com

Reageren

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann